Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Nový Zéland

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

Niektoré austrálske víza umožňujú pobyt nielen v Austrálii. Dovoľujú tiež pracovať, podnikať, žiť na Novom Zélande.
Vláda Nového Zélandu má tiež vlastný program udeľovania víz a uskutočňuje pripravené zmeny v prisťahovaleckých zákonoch:
  • nový zákon, pravidlá a podmienky pre získanie víza na Nový Zéland v programe Work to Residence (od práce k pobytu)
  • nový druh Skilled víza
  • nový systém poskytujúci výhody a úľavy pre občanov Nového Zélandu, ktorí sa chcú vrátiť na Nový Zéland zo zahraničia
  • nový zákon umožňujúci zamestnávateľom hľadať pracovníkov v zahraničí
  • nový systém, ako spojiť kvalifikovaných prisťahovalcov a pracovné príležitosti
Najdôležitejšia zmena je vytvorenie nového víza Silver Fern Visa pre kvalifikovaných migrantov s uznanou kvalifikáciou. Úspešný žiadateľ alebo žiadateľka o toto novozélandské pracovné vízum má dovolené dočasne pricestovať na Nový Zéland, získať zamestnanie a pracovať na plný pracovný pomer, požiadať o 24 mesačné pracovné povolenie a podať žiadosť o pobyt ako Skilled Migrant, kvalifikovaný prisťahovalec.

Základné požiadavky:

Vek: do 35 rokov
IELTS: 6.5 alebo lepší
Kvalifikácia: porovnateľná s Novozélandským Bakalárskym titulom
Dostatočné finančné prostriedky
Zdravotné požiadavky
Charakterové požiadavky
Žiadosť o vízum nesmie byť podaná na Novom Zélande = musí byť podaná v zámorí

V roku 2008 začali úrady na Novom Zélande udeľovať víza s pracovným povolením aj vybraným žiadateľom s nižším počtom získaných bodov než tomu bolo v predchádzajúcom roku 2007. Či je toto postupné znižovanie pass mark trvalejšieho alebo len dočasného charakteru je ťažké predpovedať. Získanie pracovných víz bolo v roku 2009 najviac ovplyvňované počtom občanov Nového Zélandu, ktorí sa sťahovali do Austrálie a počtom tých novozélandských občanov, ktorí sa zo zahraničia presťahovali späť na Nový Zéland.

Prisťahovalecké zákony.

Legálny dočasný alebo trvalý pobyt umožňujúci na Novom Zélande neobmedzene pracovať a podnikať.

Prisťahovalecké zákony Nového Zélandu sú podobne ako Austrálske Migration Law veľmi komplexné a na našich stránkach uvádzame len veľmi zjednodušený a všeobecný prehľad. Tiež nie je možné túto odlišnú legislatívu dvoch štátov: Austrália a Nový Zéland nejako spájať alebo kombinovať. Jedno odlišné slovo v legislatíve (napríklad) Austrálie znamená celkom iný výklad zákona než v prípade zákonov Nového Zélandu a naopak. Znalosť príslušných zákonov, manuálov a inštrukcií, ktoré používajú pri svojej práci úradníci NZIS - Prisťahovalecký Úrad Nového Zélandu a znalosť niektorých lokálnych odlišností je nevyhnutná pre úspešnú identifikáciu všetkých prekážok a návrh riešenia situácie pre žiadosť o víza.
Počet nových prisťahovalcov na Nový Zéland sa v posledných rokoch pohybuje od 45,000 do 53,000 nových migrantov za rok.

1. Skilled Migrant alebo Business kategória.

Toto vízum umožňuje neobmedzene na Novom Zélande pracovať a/alebo podnikať.

Základné podmienky a skutočnosti, ktoré sa hodnotia v procese výberu žiadateľov o podnikateľské, pracovné vízum:

Zdravotný stav
Bezúhonnosť
Znalosť angličtiny. Všeobecne, principal žiadateľ musí dosiahnuť aspoň IELTS 6.5 overall band score General alebo Academic Modul v teste anglického jazyka.
Schopnosť nájsť si prácu na Novom Zélande a zamestnať sa
Schopnosť usadiť sa na Novom Zélande
Schopnosť byť prínosom pre Nový Zéland
Vzdelanie a získané kvalifikácie
Relevantná pracovná prax - 2, 4, 6, 8, 10 rokov alebo viac. Všeobecne sa myslí platené zamestnanie = pracovná prax v povolaní pre ktoré máte kvalifikáciu.
Recognised pracovná prax - všeobecne sa myslí platené zamestnanie = pracovná prax v povolaní vykonávanom v zákonom definovanom štáte alebo v zákonom definovanej firme/spoločnosti.
Vek (Principal Applicant) - od 20 do 56 rokov
Ponuka na zamestnanie - nie je podmienkou
Dodatočné body za: povolanie na niektorom z často sa meniacich zoznamov, partner alebo partnerka so zaujímavou kvalifikáciou, kvalifikácia z Nového Zélandu, pracovné skúsenosti z Nového Zélandu ... a podobne.

Dôležité pojmy pre vysťahovanie, emigráciu na Nový Zéland a na ceste k získaniu dočasného pobytu alebo trvalého pobytu na Novom Zélande:

Expression of Interest - Vyjadrenie Záujmu. Táto žiadosť je posúdená priamo na Novom Zélande. Býva pravidlom, že každých 14 dní si vláda prostredníctvom Ministerstva Práce (Department of Labour) vyberá úspešných uchádzačov. V prípade neúspešnej žiadosti: Expression of Interest nie je možné odvolanie.
Invitation to apply for Residence - vybraní uchádzači o pobyt sú vyzvaní aby dokázali svoje bodové ohodnotenie a môžu žiadať o víza na Nový Zéland.
Offer of skilled employment - ponuka na kvalifikované zamestnanie na Novom Zélande. Ponuka je veľmi nápomocná, ale nie je to podmienka pre udelenie pracovných víz na Nový Zéland.
Markets comparable to New Zealand's - Trh porovnateľný s Novým Zélandom. V niektorých situáciách je toto kľúčový moment = body za pracovnú prax je možné získať len za pracovné skúsenosti v krajinách alebo firmách/spoločnostiach, ktoré Nový Zéland považuje za vhodné.
Pass mark - hranica počtu získaných bodov, ktorej splnenie umožňuje prisťahovanie na Nový Zéland
Long Term Skills Shortage - povolania, ktoré sú na Novom Zélande dlhodobo nedostatkové
Immediate Skills Shortage - povolania, ktoré sú na Novom Zélande v súčasnosti nedostatkové
Absolute Skills Shortage - povolania, ktoré Nový Zéland považuje za celkovo nedostatkové
Identified Future Growth Area - oblasti, ktoré Nový Zéland z pohľadu pracovného trhu považuje za oblasti budúceho rastu

Business Investor.

Vláda Nového Zélandu uplatňuje v súčasnosti dve kategórie business víz pre investorov:

Investor Plus.
Toto je kategória pre žiadateľov s majetkom aspoň NZ$10 miliónov, ktorí chcú získať trvalý pobyt na Novom Zélande a investovať na dobu 3 rokov. Znalosť angličtiny nie je hodnotená. V migračnom procese je samozrejme potrebné okrem iného dokázať aj to, akým legálnym spôsobom boli finančné prostriedky nadobudnuté. Žiadatelia musia tiež spĺňať štandardné kritériá, ktoré má NZ pre charakter a zdravotný stav žiadateľov.

Investor.
Minimálna výška investície na Novom Zélande v tejto kategórii víz je NZ$1.5 milióna na dobu aspoň 4 rokov. Žiadatelia musia úspešne splniť podmienky bodovacieho systému, vrátane znalosti AJ a ich celkový majetok musí byť minimálne NZ$2.5 milióna. Uplatňované sú štandardné Novozélandské podmienky zdravotného stavu a charakteru žiadateľov.

2. Family kategória.

Relationship with a New Zealand resident or Citizen - migrácia na Nový Zéland je v tomto prípade možná ak máte úprimný a stabilný partnerský vzťah s občanom, občiankou alebo rezidentom, rezidentkou Nového Zélandu. Môže to byť vzťah manželov, de facto alebo vzťah medzi ľuďmi rovnakého pohlavia.
Jedna z populárnych fám je, že manželstvo s občanom, občiankou Nového Zélandu zaručuje úspešnú žiadosť o víza na Nový Zéland. Nie je tomu tak.
V prípade partnera, partnerky alebo v situácii keď iný rodinný príslušník je občanom, občiankou alebo rezidentom na Novom Zélande je opäť potrebné detailné zhodnotenie situácie a žiadať o také vízum na Nový Zéland o ktoré je v konkrétnej Vašej situácii žiadať najvhodnejšie. V tejto rodinnej kategórii víz sa nehodnotia vzdelanie alebo predchádzajúca práca žiadateľa o vízum, ale výsledkom získania víz je okrem iného pochopiteľne tiež neobmedzená legálna práca na Novom Zélande.

Nový Zéland privíta každý rok okolo 52000 nových prisťahovalcov. Všetci veria, že Nový Zéland bude aj naďalej poskytovať príležitosti na úspech a stabilné prosperujúce prostredie. Viac ako 65% domácností vlastní dom alebo apartmán v ktorom bývajú.

Oficiálny názov: New Zealand - Nový Zéland
Obyvateľstvo: 4 027 947 (Marec 2006)
Hlavné mesto: Wellington
Iné hlavné centrá: Auckland, Christchurch, Hamilton, Napier-Hastings, Dunedin
Prisťahovalci: 23% populácie sa narodilo v zahraničí
Rozloha: 270 500 km2
Štátne zriadenie: Parlamentná demokracia
Zakladajúci dokument: the Treaty of Waitangi 1840
Hlava štátu: Kráľovná Alžbeta II, na Novom Zélande zastúpená Generálnym Guvernérom

Nezamestnanosť: 4.4%
Ekonomika: prebytok príjmov štátneho rozpočtu: 4.2% HDP (2. najlepšie miesto v OECD)
Životné prostredie: chránené územia ako percento celkovej rozlohy územia: 30% (4. miesto v OECD)

Priemerná ročná maximálna teplota v lete: 20-30°C
Priemerná ročná maximálna teplota v zime: 10-15°C

Organizácia Spojených Národov pravidelne publikuje poradie krajín podľa poskytovanej kvality života. V hodnotení roku 2006 je Nový Zéland na dvadsiatom mieste. Index osobného rozvoja (Human Development Index - HDI) v jednotlivých krajinách sveta:

1. Nórsko
2. Island
3. Austrália

18. Spojené Kráľovstvo
19. Španielsko
20. Nový Zéland
21. Nemecko

Environmental Performance Index je meradlom zdravého životného prostredia, kvality vzduchu, vodných zdrojov, biodiverzity a ekosystémov, využitia prírodných zdrojov a obnoviteľnosti energií v jednotlivých krajinách sveta:

1. Nový Zéland
2. Švédsko
3. Fínsko

Global Peace Index ukazuje stupeň násilia, organizovaný zločin a výdavky na zbrojenie v jednotlivých krajinách sveta. Najlepšie umiestnenie majú:

1. Nórsko
2. Nový Zéland
3. Dánsko

Všetky údaje platné: január 2009

Štatistické informácie:
Statistics New Zealand
Immigration New Zealand
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |