Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Pred príchodom

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

Naša firma poskytuje poradenstvo a služby v oblasti Australian Migration Law - Austrálskeho Prisťahovaleckého Práva. Austrália v súčasnosti udeľuje viac ako 130 rôznych víz - turistické, pracovné, prisťahovalecké atď. Hodnotiaci proces pre určenie žiadateľovej vhodnosti/nevhodnosti pre prisťahovanie je často komplikovaný a komplexný. Nesprávne alebo nedostatočné ohodnotenie vhodnosti žiadateľa, neposkytnutie všetkej potrebnej podpornej dokumentácie a informácií môžu znamenať oddialenie konečného rozhodnutia a/alebo zamietnutie Vašej žiadosti.

Zmeny ohľadom migračných nariadení, predpisov a manuálov vládnych úradov a profesijných združení, sú takmer každodenné a potrebné na to, aby čo najlepšie odrážali súčasné potreby austrálskeho hospodárstva. Okolnosti každého žiadateľa sú iné, a preto celý migračný proces vyžaduje aktuálne znalosti zákonov, nariadení, predpisov, manuálov, skúsenosti z minulých rokov, osobný prístup a zmysel pre detaily.

Poskytujeme kompletné poradenstvo a služby potrebné pre získanie pracovných víz, trvalého pobytu a občianstva, vrátane:
 • Vaše osobné okolnosti vyhodnotí konateľ našej spoločnosti - Australian Registered Migration Agent, emailom bezplatne. Ak si myslí, že Vaše vzdelanie a pracovné skúsenosti spĺňajú všetky austrálske výberové podmienky, navrhne Vám podrobnú konzultáciu.
 • Nezáväzná podrobná platená konzultácia cez Skype; v našich priestoroch v Žiline alebo na inom mieste, podľa dohody s Vami.
 • Výber vhodného povolania pre žiadosť o pracovné vízum - nominated occupation.
 • Úradné overenie kópií originálov dokumentov a ich úradný preklad do anglického jazyka.
 • Ohodnotenie vzdelania a pracovnej praxe - nostrifikácia dokumentov, získanie licencie / registrácie ak je to pre Vaše povolanie alebo prácu v Austrálii požadované.
 • Získanie sponzorstva od vlády jedného z austrálskych štátov / teritórií - ak je to pre Vaše pracovné vízum do Austrálie nutné.
 • Získanie sponzorstva od vlády jedného z austrálskych štátov / teritórií - ak je to pre Vaše podnikateľské alebo investorské vízum do Austrálie nutné.
 • Príprava dokumentácie a podanie vo Vašom konkrétnom prípade najvhodnejšej žiadosti o dočasný alebo trvalý pobyt v Austrálii.
 • Profesionálne a účinné zastupovanie a komunikácia so všetkými austrálskymi úradmi v priebehu celého imigračného procesu.
 • Príprava na pohovor s úradníkom / úradníčkou Department of Immigration - ak je pohovor požadovaný.
 • Príprava na interný audit Vašej firmy - pokiaľ je audit pre Vaše biznis vízum (Business Visa) požadovaný.
 • Poradenstvo ohľadom zamestnania a/alebo podnikania: typy pracovných pomerov, druhy samo-zamestnávania, registrácia firmy a obchodného mena, financie, dane, daňové úľavy, zdravotné, sociálne a dôchodkové zabezpečenie.
 • Poradenstvo a služby pred zdravotnou prehliadkou a pre získanie výpisu alebo odpisu z registra trestov z ktoréhokoľvek štátu na svete.
 • Všetky služby súvisiace s Vaším usadením po príchode do Austrálie (všetky lokality).
 • V celom migračnom procese jednáte vždy priamo s konateľom spoločnosti, ktorý je austrálskymi úradmi autorizovaný poskytovať imigračné služby a poradenstvo pre prisťahovanie do Austrálie a akákoľvek ústna alebo písomná komunikácia s ním je podľa zákonov považovaná za dôvernú.

Naša imigračná spoločnosť je opatrná v tom, ktorých žiadateľov o austrálske vízum ohodnotíme pozitívne. Konateľ si cení Váš čas aj financie. Naším cieľom je poskytnúť každému klientovi / klientke úspešný výsledok celého procesu.
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |