Registered Migration Agent Australia MARN: 0640720 DALGETY, s.r.o.

Vysvetlivky

slovensky jazyk    cesky jazyk    english language

AAT - Administrative Appeals Tribunal - Administratívny Odvolací Tribunál - vykonáva nezávislé prehodnotenie administratívnych rozhodnutí

ABN - Australian Business Number - Austrálske Obchodné Číslo - 11 miestne identifikačné obchodné číslo firmy

ABS - Australian Bureau of Statistics - Austrálsky Štatistický Úrad - poskytuje štatistické údaje o Austrálii: životná úroveň, demografický vývoj, zamestnanosť, nezamestnanosť, minimálna mzda, priemerný plat, ceny nehnuteľností a ďalšie informácie

ACN - Australian Company Number - Austrálske Číslo Firmy

AMEP - Adult Migrant English Program - systém kurzov Anglického jazyka pre dospelých prisťahovalcov

AP - Australian Passport - Austrálsky cestovný doklad - Austrálsky pas

AQF - Australian Qualifications Framework - Austrálsky Systém Kvalifikácií

ASCO - Australian Standard Classification of Occupations - zoznam v ktorom je klasifikované a opísané každé povolanie vykonávané v Austrálii

ASPC - Adelaide Skilled Processing Centre - procesné centrum pre Skilled Applications

ATO - Australian Taxation Office - Austrálsky Daňový Úrad

AUD$ - Australian Dollar - Austrálsky Dolár = EUR 0,69 (výmenný kurz platný marec 2015)

Australian Embassy - Austrálska Ambasáda - Austrálske Veľvyslanectvo - poskytuje konzulárne a iné služby Austrálskym občanom. V niektorých prípadoch poskytuje služby tiež ľuďom, ktorí Austrálski občania nie sú a prijíma žiadosti o niektoré Austrálske víza.

Australian Registered Migration Agent - Austrálsky Migračný Agent registrovaný u MARA - Migračný Poradca - Migračný Konzultant

Baby Bonus - pomoc rodičom pri narodení alebo adopcii dieťaťa

BV - Bridging Visa - dočasné, prechodné Austrálske vízum

CEP - Country Education Profile - zoznam, ktorý porovnáva vzdelávacie systémy v jednotlivých krajinách sveta so systémom vzdelávania v Austrálii

Child Care Benefit - pomoc rodičom s nákladmi v predškolských zariadeniach

Child Care Tax Rebate - pomoc pracujúcim rodičom s nákladmi v predškolských zariadeniach

COE - Confirmation of Enrolment - potvrdenie o prijatí na štúdium

Dependent, dependant - všeobecne osoba, ktorá je závislá na inej osobe finančne, psychologicky alebo fyzicky - dôležité sú aj ďalšie podmienky

Designated Investment - Designovaná investícia - pojem, ktorý Migračné Právo definuje za účelom udelenia víz pre podnikateľa a investora

DEST - Department of Education, Science and Training - Ministerstvo pre Školstvo, Vedu a Vzdelávanie

DEWR - Department of Employment and Workplace Relations - Ministerstvo pre zamestnanosť a pracovné záležitosti

DIAC - Department of Immigration and Citizenship - Ministerstvo pre Prisťahovalectvo a Občianstvo; v minulosti DIMA

Eligible Business - Podmienky spĺňajúce podnikanie - pojem, ktorý Migračné Právo definuje za účelom udelenia víz pre podnikateľov a investorov

Eligible Investment - Podmienky spĺňajúca investícia - pojem, ktorý Migračné Právo definuje za účelom udelenia víz pre podnikateľa a investora

ENS - Employer Nomination Scheme - jedna z možností pre udelenie pracovného víza

ENSOL - Employer Nomination Scheme Occupation List - zoznam žiadaných povolaní pripravený zamestnávateľmi

ESM - Employer Sponsored Migration - jedna z možností pre udelenie prisťahovaleckého víza

Family Tax Benefit Part A - pomoc rodinám s nákladmi na výchovu detí

Family Tax Benefit Part B - pomoc rodinám a rodičom s jedným hlavným príjmom

FHOG - First Home Owner Grant scheme - systém na podporu vlastného bývania. Možnosť získať nenávratný vládny príspevok ak Permanent Resident kupuje svoju prvú nehnuteľnosť v Austrálii.

Financial Year - Finančný Rok začína v Austrálii 1 Júla a končí 30 Júna nasledujúci rok

GMU - Global Medical Unit - zodpovedá za výber lekárov a rádiológov, ktorí vykonávajú zdravotné prehliadky žiadateľov o vízum

GSM - General Skilled Migration - najviac využívaná možnosť pre udelenie prisťahovaleckého víza - Skilled Visa

HAS - Health Assessment Service - spracováva výsledky zdravotných prehliadok zo zámoria

Health Care Card - držitelia dostávajú zľavy na lieky a zdravotné pomôcky

HECS - Higher Education Contribution Scheme - systém vládnej finančnej podpory univerzitného vzdelania

HELP - Higher Education Learning Program - systém vládnej finančnej podpory univerzitného vzdelania

IELTS - International English Language Testing System - Medzinárodne platný systém skúšok z Anglického jazyka

Interdependent Relationship - všeobecne vzťah v ktorom sú partneri rovnakého pohlavia - dôležité sú aj ďalšie podmienky

IRIS - Immigration Records Information System - Prisťahovalecký Informačný Systém

LCU - Local Clearance Unit - zodpovedá za ohodnotenie zdravotného stavu žiadateľov, ktorí nie sú v Austrálii

Main Business - pojem, ktorý Migračné Právo definuje za účelom udelenia víz pre podnikateľov a investorov

Major Business - pojem, ktorý Migračné Právo definuje za účelom udelenia víz pre podnikateľov a investorov

MARA - Migration Agents Registration Authority - Úrad pre registráciu Migračných Agentov. Povinnej registrácii podlieha tiež každý Imigračný Právnik.

MARN - Migration Agent Registration Number - Registračné číslo Autorizovaného Migračného Agenta - Migration Licence - Migračná Licencia

Maternity Payment - platba, ktorá pomáha pri narodení dieťaťa

Medicare - systém bezplatnej alebo nízko-nákladovej zdravotnej a nemocničnej starostlivosti

MIA - Migration Institute of Australia - Austrálsky Migračný Inštitút

Migrate - migrovať, emigrovať, odsťahovať sa do Austrálie

MOC - Medical Officers of the Commonwealth - na základe správy od Panel lekárov rozhodujú o tom či žiadateľ o vízum spĺňa zdravotné kritériá pre vstup do Austrálie

MODL - Migration Occupations in Demand List - zoznam najžiadanejších povolaní, ktorých držitelia dostávajú bonusové body a ich žiadosti o presťahovanie do Austrálie sú v DIAC prednostne vybavené

MRC - Migrant Resource Centre - jeden zo spôsobov pomoci novým prisťahovalcom

MRT - Migration Review Tribunal - Migračný Odvolací Tribunál - vykonáva nezávislé a konečné prehodnotenie skutočností a rozhodnutí v súvislosti so žiadosťami o víza do Austrálie

MSI - Migration Series Instructions - súčasť PAM - systém inštrukcií, ktoré používajú zamestnanci DIAC

MSL - Minimum Salary Level - minimálny plat alebo minimálna mzda v Austrálii, ktorú musí zamestnávateľ garantovať zamestnancovi ak ho/ju sponzoruje na pracovné vízum do Austrálie Subclass 457

NOOSR - National Office of Overseas Skills Recognition - jeden z úradov, ktoré nostrifikujú vzdelanie a pracovné skúsenosti (do 01.07.2006)

NZIS - New Zealand Immigration Service - Ministerstvo pre Prisťahovalectvo na Nový Zéland

OET - Occupational English Test - skúška z Anglického jazyka pre určité povolanie

PAM - Procedures Advice Manual - systém manuálov, ktoré používajú zamestnanci DIAC

PASA - Pre-application Skills Assessment - ohodnotenie vzdelania a/alebo pracovných skúseností pred tým, ako je podaná žiadosť o Austrálske vízum

Pass Mark - hranica počtu bodov v bodovacom systéme, ktorej dosiahnutie znamená, že žiadateľ/ka môže získať Permanent Resident Visa a usadiť sa v Austrálii legálne v ľubovoľnej lokalite

PELS - Postgraduate Education Loan Scheme - systém vládnej finančnej podpory univerzitného vzdelania

Permanent Resident Visa - Vízum s oprávnením na legálny Trvalý Pobyt v Austrálii - jedno z niekoľkých možných druhov Prisťahovaleckých Víz do Austrálie. Umožňuje neobmedzenú prácu, zamestnanie a podnikanie v Austrálii. Permanent Residency.

Points System - bodovací systém v ktorom žiadatelia o prisťahovalecké víza do Austrálie získavajú body za svoje vzdelanie, pracovné skúsenosti, vek ... atď.

Pool Mark - hranica počtu bodov v bodovacom systéme, ktorej dosiahnutie znamená, že žiadateľ/ka môže získať Temporary alebo Permanent Resident Visa a usadiť sa v Austrálii v zákonom definovanej lokalite

PR - Permanent Resident - osoba s povolením na trvalý pobyt v Austrálii

PTW - Permission to Work - pracovné povolenie v Austrálii

Qualifying Business - pojem, ktorý Migračné Právo definuje za účelom udelenia víz pre podnikateľa a investora

Rent Assistance - pomáha s nákladmi na nájomné

RSMS - Regional Sponsored Migration Scheme - jedna z možností pre udelenie prisťahovaleckého víza

Skill Select - výberové online konanie, ktoré je súčasťou procesu získania pracovných víz do Austrálie

SLE - Student Learning Entitlement - systém vládnej finančnej podpory univerzitného vzdelania

SOL - Skilled Occupation List - zoznam povolaní, ktorých držitelia sa do Austrálie môžu prisťahovať v rámci Skilled Category

Sponsor of an applicant for a visa - Sponzor žiadateľa/ky o vízum - osoba, ktorá sponzoruje žiadateľa/ku o vízum tým, že sa zaviaže splniť všetky záväzky stanovené v Migration Regulations

Spouse - všeobecne manžel, manželka, druh, družka, vzťah v ktorom sú partneri opačného pohlavia - dôležité sú aj ďalšie podmienky

SSASSL - Sydney and Selected Areas Skill Shortage List - zoznam nedostatkových povolaní pre Sydney a vybrané oblasti

STNI - State or Territory Nominated Independent - nominácia od Štátu alebo Teritória na príslušné vízum

Student Visa - Študentské Vízum - jedno z niekoľkých možných druhov Študentských Víz do Austrálie

Temporary Resident Visa - Vízum s oprávnením na Dočasný Pobyt v Austrálii - jedno z niekoľkých možných druhov Prisťahovaleckých Víz do Austrálie

Temporary Resident Visa 2 years rule - držiteľ/ka víza s oprávnením na dočasný pobyt v Austrálii môže požiadať o Permanent Resident Visa zvyčajne po 2 rokoch pobytu

TFN - Tax File Number - Daňové Číslo - je číslo, ktoré jednotlivcom a organizáciám vystavuje Daňový Úrad
| Firma | Konateľ | Časté otázky | Podmienky | Povolania | Študenti | Pred príchodom |
| Po príchode | Naše poplatky | Naši klienti | Austrália | Austrálčania | Aktuálne | Kontakt |
| DIAC | MARA | Nový Zéland | Etický Kódex | Dokumenty | Vysvetlivky | Osobné údaje |
| Upozornenie | Autorské práva |