Emočná psychológia

Emócie nás sprevádzajú celý život, sú prejavom rôznych zážitkov a situácií, s ktorými sa stretávame. A práve našimi emóciami sa zaoberá emočná psychológia, ktorá je charakterizovaná ako skúmanie emócií človeka, ktoré sú sprevádzané fyziologickými zmenami, pričom berie ohľad na ich intenzitu, trvanie a vzťah k niekomu alebo niečomu. Naše emócie sú rôzne a na istú dobu dokážu ovplyvniť konanie človeka u niekoho vo väčšej miere, u niekoho vôbec, podľa schopnosti ovládať ich. Každý človek je jedinečný s individuálnou osobnosťou, preto s emóciami pracuje každý iným spôsobom. Emočná psychológia delí emócie na tri skupiny – afekty, vášne a nálady.

emócie smer

Afekty – sú búrlivo prebiehajúce citové prejavy a vzplanutia, ktoré trvajú rôzne dlho, zvyknú sa viazať na nejakú konkrétnu situáciu. Sú to silné prejavy, ktoré mnohokrát bránia človeku ovládať svoje konanie a človek si nemusí uvedomiť čo vlastne vtedy robí, rovnako si nemusí uvedomovať ani dopad jeho konania. Afekty sa na človeku prejavujú vegetatívny zmenami – prudké zblednutie alebo začervenanie a motorickými reakciami – ničením vecí či zatínaním pästí. Afektívne konanie nie je človekom plne riadené a veľmi ťažko ho dokážeme kontrolovať.

Nálady – sú opakom afektov, sú vyvolávané fyzickým stavom človeka napr. únavou či chorobou, sú dlhotrvajúcejšie a sú charakteristické omnoho nižšou intenzitou ako afekty. Môžu, no nemusia ovplyvňovať správanie človeka. Od afektov sa líšia aj tým, že ich človek dokáže ovládať, a nemusí im vždy podliehať. Nálady človeka závisia väčšinou od jeho okolia, často od situácie či prostredia, v ktorom sa nachádza.

kladné a záporné emócie

Vášne – sú dlhotrvajúce emócie silnej a hlbokej intenzity. Zvyknú ovládnuť myšlienky aj konanie človeka a sú charakteristické energiou a silou. Vášne môžu byť kladné alebo záporné v závislosti od samotnej osobnosti človeka. Kladné vášne sú tie, ktoré sa vyznačujú užitočnou prácou, ktorú človek vykonáva so zanietením a je schopný prekonávať rozličné prekážky. Záporné vášne sú nízke ciele, ktoré človeka uspokojujú, môžu byť nimi alkohol, drogy a všetky iné druhy závislostí. Tieto záporné vášne škodia nielen samotnému človeku ale aj jeho okoliu.